Qeveria i jep “OK”, nga 1 janari 2021 rritet paga minimale në 30 000 lekë

Qeveria me anë të një VKM ka vendosur rritjen e pagës minimale.

Nga 1 janari paga minimale do të jetë 30 000 lekë, nga 26000 lekë që është tani.

Këshilli i Ministrave vendosi:

1. Paga bazë minimale mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.

2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.

3. Paga bazë minimale orare të jetë 172.4 (njëqind e shtatëdhjetë e dy pikë katër) lekë.

4. Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë.

5. Vendimi nr.809, datë 26.12.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2021.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.